Printed From:

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató a STADA Hungary Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118. Agora Tower. ép. 11. em., cégjegyzékszám: 01-09-900384 a továbbiakban: „Adatkezelő”), által működtetett honlapon, a https://www.bilagit.hu/ internetes oldalon (a továbbiakban: „Honlap”), illetve a holnapon keresztül történő megkeresésekkel kapcsolatosan megvalósuló adatkezelések, így különösen az adatok gyűjtésének, tárolásának és felhasználásának, jellemzőit mutatja be.

Jelen Adatkezelési tájékoztató 2023. október 9. napjától hatályos. Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos változatát az Adatkezelő elérhetővé teszi Honlapján.

Az Adatkezelési tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) alapján készült, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseire is, fogalmi rendszere megegyezik a GDPR 4. cikkében meghatározott fogalmakkal, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten az Infotv. 3. §-ának értelmező rendelkezéseivel. A jelen Adatkezelési tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadók.

1.       Adatkezelésre vonatkozó alapelvek

Az Adatkezelő szolgáltatásainak biztosítása során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. Az Adatkezelő az Adatkezelési tájékoztató 2. pontjában foglaltak szerint a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, eljárásai során figyelemmel van a GDPR szerinti jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elvére, valamint a személyes adatokat célhoz kötötten, az adattakarékosság elvét is szem előtt tartva kezeli, betartja a korlátozott tárolhatóság elvét is, védi a személyes adatok bizalmasságát és integritását és tekintettel van a GDPR szerinti pontosság elvére is.

2.        Adatkezelés módja és biztonsága

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az Infotv., továbbá az egyéb jogszabályokban előírt adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől; megváltoztatástól; továbbítástól; nyilvánosságra hozataltól; vagy véletlen törléstől, megsemmisítéstől; sérüléstől; valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól.

Az Adatkezelő különös hangsúlyt fektet a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelmére annak érdekében, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

3.       Milyen adatait kezeljük

 

Kapcsolatfelvétel (ajánlatadás vagy ajánlat kérés céljából)

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy a Honlapra látogatók elérhetőségeinek valamelyikén partnerkapcsolat, ajánlatadás vagy ajánlatkérés céljából felvegyék a vele a kapcsolatot.

Kérjük, hogy a megkeresését tartalmazó e-mailbe írja bele, hogy „A STADA Hungary Kft. https://www.bilagit.hu/ weboldalán található, adatkezelési tájékoztatót elolvastam és hozzájárulok személyes adataim adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez”. Ennek elmulasztása esetén az Adatkezelő a jelentkezésének beérkezését követően elküldi Önnek a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, amellyel ismételten tájékoztatja Önt, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, így szükséges az Ön nyilatkozata adatai kezeléséhez. Amennyiben az adatai kezeléséhez való hozzájárulását ezt követően sem adja meg, úgy e-mailjét annak tartalmának megismerése nélkül a tájékoztató megküldését követő 8. napon töröljük.

 

Adatkezelés célja

A honlapon szereplő e-mail címre, telefonszámra vagy levelezési címre érkezett ajánlatadás vagy ajánlat kérés céljából érkezett megkeresések rögzítése, kapcsolattartás.

Kezelt adatok köre

Az érintett neve, e-mail címe, telefonos megkeresés esetén telefonszáma, levelezési címre küldött megkeresés esetén lakcíme, a közlés tartalma, a megkereséssel kapcsolatos egyéb adatok köre.

Érintettek köre

Adatkezelővel ajánlatadás vagy ajánlat kérés céljából a Honlapon feltüntettet e-mail útján kapcsolatba lépő személyek.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás.

Adattárolás határideje

A megkereséssel összefüggő cél megvalósulásáig, ennek hiányában adatkezelő a kapcsolatfelvételtől számított 1 hónap elteltével törli az adatokat.

 

 

4.       Az Ön jogainak érvényesítése

 

Ön jogosult érintetti jogaival élni a Társaság […] e-mail címére írt kérelmével.

 

Az Adatkezelő az Ön személyes adat kezelésre vonatkozó kérelemének teljesítése esetén, az Ön jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti azonosítását elvégzi, és az Ön kérelmének/kérésének az Adatkezelő kizárólag az Ön megfelelő szintű azonosítását követően jogosult eleget tenni.

 

Amennyiben Ön a személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét nem a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint tette meg és az Adatkezelő az Ön megfelelő, adatbiztonsághoz és/vagy titok védelemhez szükséges (jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti) azonosítását nem tudja elvégezni (nem tudta érintettként beazonosítani) úgy a kérelmet nem tudja teljesíteni.

 

Az Adatkezelő által kért, szükséges személyes adatok megadására/hiányzó tevékenység elvégzésére történő felhívástól a személyes adat megadásáig eltelt idő a kérelem megválaszolásának határidejébe nem számít bele.

 

Az Adatkezelő az alábbiakban felsorolja azon jogait melyet Ön személyes adatai kezelése során gyakorolhat Adatkezelővel szemben.

 

4.1 Hozzájárulás visszavonására vonatkozó jog

 

A 3. pontban meghatározott adatkezelések az Ön hozzájárulásán alapulnak, amely adatkezelésekhez adott hozzájárulását Ön bármikor jogosult visszavonni. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonásáról szóló kérelmét kérjük, hogy 4. pontban meghatározott e-mail címünkre küldje meg.

 

4.2 A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és

g) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is (amely jelen esetben az adatbázisban szereplő személyes adatain alapuló személyes preferenciák, érdeklődési kör meghatározását, valamint ennek alapján direkt marketing küldését).

 

Amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot 4. pontban meghatározott e-mail címünkön keresztül.

 

4.3 Adathordozhatósághoz való jog

 

Személyes adatai hordozhatóak. Ez azt jelenti, hogy mozgathatóak, másolhatóak, valamint elektronikusan továbbíthatóak.

 

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel velünk a 4. pontban meghatározott e-mail címünkön keresztül.

 

4.4 A személyes adatok törlésének joga

 

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben

a)    személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy

b)    visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy

c)    tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;

d)    a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy

e)    személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Az Adatkezelő nem köteles azonban teljesíteni az Ön kérelmet, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a)       véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b)      a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c)       a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d)      a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az adatok törlése valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e)       jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Amennyiben élni kíván ezen jogával, vegye fel velünk a kapcsolatot 4. pontban meghatározott e-mail címünkön keresztül.

 

4.5 Az adatkezelés korlátozásának joga

 

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben

a)  úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy

b)  a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy

c)  személyes adataira nincs többé szüksége az Adatkezelőnek azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtötte azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy

d)  Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

 

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését vegye fel velünk a kapcsolatot 4. pontban meghatározott e-mail címünkön keresztül.

 

4.6  A tiltakozás joga

 

Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot 4. pontban meghatározott e-mail címünkön keresztül.

 

Adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni.

Ha Adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát is megsérti, Ön az Adatkezelőtől sérelemdíjat is követelhet.

4.7 Hatósághoz fordulás joga

Ha valamely jog gyakorlását az Adatkezelő megtagadja, vagy ha Ön nem elégedett a válaszunkkal, vagy Ön panasszal kíván élni, akkor polgári bírósághoz, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu), mint felügyeleti hatósághoz fordulhat.

Kelt: Budapest, 2023. 10. 09.